תנאי שימוש – אתר Kahn.live

 

כללי

אתר kahn.live ("האתר") נועד על מנת להקל על מארגני אירועים ורוכשי כרטיסים ולאפשר להם פלטפורמה קלה, נוחה ומקוונת לארגון אירועים ולמכירת וקנייה של כרטיסים לאירועים.

האתר מנוהל ומופעל על ידי חברת ר.א.מ פתרונות משולבים בע"מ, ח.פ 513358473, מרח' רופין 12, ראשון לציון ("הנהלת האתר").

תנאי שימוש אלה מסדירים את השימוש שלך ("המשתמש") באתר ובשירותים השונים המוצעים בו ("השירותים") ומהווים הסכם בין המשתמש ובין הנהלת האתר לגבי אופן השימוש באתר ובשירותים ("תנאי השימוש"). תנאי השימוש כוללים גם את מדיניות הפרטיות ואת הסכם שירותי מכירה.

השימוש באתר ובשירותים השונים המוצעים בו על ידי המשתמש כפוף לתנאי שימוש אלה. הינך מתבקש לקרוא את תנאי השימוש בשימת לב ובטרם תעשה כל שימוש באתר ובשירותים.

על ידי השימוש באתר ובשירותים הינך מביע את הסכמתך לתנאי השימוש. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, הינך מתבקש שלא לעשות שימוש באתר.

הנהלת האתר שומרת על זכותה לשנות את תנאי השימוש בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. המשך השימוש באתר לאחר שינויו של הסכם שירותי המכירה ייראה כהסכמה מדעת שלך לשינוי האמור; בהתאם לכך, מומלץ לעיין בתנאי השימוש בכל כניסה מחודשת לאתר.

 

הרישום לאתר

רכישת כרטיסים אפשרית גם ללא רישום לאתר, אך בעבור חלק מהשירותים המוצעים באתר יהא על המשתמש להירשם לאתר. בנוסף, יוכל המשתמש לבחור להירשם לאתר ולפתוח על שמו חשבון משתמש. בעת הרישום המשתמש יספק את שמו האמיתי, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, פרטי אמצעי תשלום וכל מידע אחר אשר יתבקש מהמשתמש תוך כדי הרישום לאתר. כמו כן, בעת הרישום על המשתמש לאשר כי הפרטים אותם מסר הם נכונים, מלאים ומדויקים, וכי הוא האדם אשר אליו מתייחסים פרטי הרישום. בנוסף, המשתמש מתחייב בזאת לעדכן כל שינוי בפרטיו האישיים.


יצוין, כי אין חובה על פי החוק למסירת הפרטים המבוקשים. עם זאת, משתמש אשר יירשם ולא ימסור את הפרטים המבוקשים, כולם או חלקם, לא יוכל לעשות שימוש בשירותים שבאתר. כמו כן, יובהר כי מסירת פרטים שגויים בעת הרישום ביודעין הינה עבירה פלילית. הנהלת האתר תהיה רשאית לנקוט בצעדים משפטיים מתאימים, פליליים ואזרחיים, כנגד משתמשים אשר יגישו פרטים שגויים בעת הרישום.

בעת הרישום יתבקש המשתמש להזין כתובת דואר אלקטרוני וסיסמא שיזהו אותו בכל כניסה לשירות ("אמצעי זיהוי"). כמו כן, תוכל הנהלת האתר להוסיף לאמצעי הזיהוי דרכי זיהוי אחרות אשר המשתמש יספק לצורך השימוש באתר, על פי שיקול דעתה הבלעדי של הנהלת האתר. על המשתמש לשמור על אמצעי הזיהוי בסודיות ולא לגלות אותו לכל צד שלישי. המשתמש יהיה אחראי לכל מעשה או מחדל אשר יעשה תוך שימוש באמצעי הזיהוי השייכים לו. בנוסף, על המשתמש להודיע מיידית להנהלת האתר על כל שימוש בלתי חוקי בפרטיו. על מנת למנוע ככל שניתן שימוש בלתי חוקי בפרטי המשתמש, יש לצאת מחשבון המשתמש בסיום השימוש באתר.


כללי השימוש באתר

השימוש באתר אפשרי אך ורק למי שכשיר לבצע פעולות משפטיות. יובהר כי השימוש באתר על ידי קטינים מתחת לגיל 18 מוגבל להסכמת הוריהם או האפוטרופוס החוקי האחראי עליהם. הנהלת האתר ממליצה להורים, אפוטרופוסים או מבוגרים אחראים המאפשרים לילדים להשתמש באינטרנט להדריך את ילדיהם לגבי גלישה בטוחה. יחד עם זאת, להנהלת האתר אין היכולת לאמת את גילאי המשתמשים ועל כן אינה לוקחת אחריות על גילאי המשתמשים.

יובהר כי בכפוף למגבלות המפורטות בתנאי השימוש, האתר פתוח לשימוש כלל המשתמשים והנהלת האתר אינה מבצעת כל סינון או בדיקה של המשתמשים באתר על מנת לקבוע אם יש ביכולתם לעמוד בהתחייבויותיהם בגין השימוש בשירותים באתר.

משתמש לא יעשה שימוש בלתי הולם או בלתי חוקי באתר או בשירותים המוצעים בו. המשתמש לא יעלה לאתר תוכנה ו/או קוד מחשב ו/או וירוסים, סוסים טרויאנים, time bombs, worms spyware, adware, keystroke loggers וכן כל תוכנה או יישום מחשב אחר אשר עלול להשפיע על תפקוד האתר.

הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות שלא לאפשר העלאת תכנים או להסיר מידע או תוכן מהאתר אשר מפר את האמור לעיל על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי לתת למשתמש הודעה מראש. למשתמש לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הנהלת האתר בשל פעולה כאמור. יובהר כי הנהלת האתר לא תטול אחריות על כל נזק אשר עלול להיגרם עקב העלאת מידע או תוכן על ידי משתמש בניגוד לאמור לעיל.

הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות או להסיר את השירותים, כולם או חלקם, ללא מתן הודעה מוקדמת. כמו כן, הנהלת האתר תוכל להגביל את גישת משתמשים לאתר או לחלקים ממנו, מעת לעת.

יובהר, כי הנהלת האתר תהא רשאית לבטל את רישומו של משתמש ו/או לחסום את אפשרותו לעשות שימוש בשירותים, לרבות ביטול הזמנתו לכרטיס או הסרת אירוע אשר נוצר על ידו מהאתר ללא כל הודעה מוקדמת, בגין כל אחד מהמקרים הבאים:

1. המשתמש מסר פרטים שגויים או חסרים בעת הרישום לאתר;

2. המשתמש מסר את אמצעי הזיהוי לצד שלישי;

3. המשתמש הפר את תנאי השימוש;

4. המשתמש עשה שימוש באתר ו/או בשירותים כדי לעשות מעשה בלתי חוקי על פי דיני מדינת ישראל ("מעשה בלתי חוקי"), ניסה לעשות מעשה בלתי חוקי או כדי לסייע או לעודד את עשייתו של מעשה בלתי חוקי;

5. המשתמש ביצע מעשה הפוגע או עלול לפגוע באתר או בהנהלת האתר או במשתמשי האתר.

 

האירועים המאורגנים באתר

האתר מאפשר למשתמש המעוניין בכך לארגן אירוע באתר ולמכור כרטיסים לאירוע בצורה מקוונת (להלן: "מארגן האירוע").

עבור כל אירוע המאורגן באתר (להלן: "אירוע") יוצר האתר דף אירוע, בו מוצגים פרטי האירוע, לרבות מהות האירוע, תאריך האירוע, שעת האירוע, כתובת האירוע, מספר המקומות לאירוע, מחיר הכרטיס לאירוע, פרטי מארגני האירוע ומדיניות הביטולים וההחזרים לאירוע.

טרם ארגון אירוע יידרש המשתמש להירשם לאתר, כמפורט בתנאי שימוש אלו לעיל. ארגון אירוע באמצעות האתר כפוף למסירת פרטי רישום נכונים, לרבות פרטי אמצעי תשלום. מבלי לגרוע מהאמור לעניין רישום לאתר בתנאי שימוש אלו לעיל, יובהר כי הנהלת האתר תוכל לסרב לבקשתו של מארגן אירוע לארגן אירוע באמצעות האתר או להסיר את האירוע שאורגן על ידו מהאתר ללא הודעה מוקדמת בכל מקרה בו מארגן אירוע לא מסר אחד או יותר מהפרטים המבוקשים בעת הרישום לאתר או שמסר פרטים שגויים.

ארגון אירוע באתר על ידי המשתמש ייעשה גם בהתאם לתנאי הסכם שירותי מכירה בין מארגן האירוע להנהלת האתר.

יובהר כי האתר משמש כפלטפורמה לארגון האירוע ולמכירת הכרטיסים, וכי האירועים המאורגנים באתר נמצאים באחריות הבלעדית של מארגן האירוע. אין להנהלת האתר כל אחריות בקשר עם האירועים המאורגנים באתר, לרבות טיב האירועים, איכותם, חוקיותם והתאמתם לתיאור באתר או לצרכי המשתמש אשר רוכש אליו כרטיסים וכן לכל שינוי אשר נעשה בפרטי האירועים. במידה והאירוע מבוטל או נדחה, האחריות על ביצוע החזרי כספים מוטלת על מארגן האירוע ולא תהיה למשתמש כל טענה ו/או תביעה כלפי הנהלת האתר .יובהר, כי כל תמונה באתר מיועדת לצורכי המחשה בלבד.


הזמנת כרטיסים

האתר מאפשר רכישת כרטיסים למשתמש אשר מעוניין לרכוש כרטיסים לאירועים אשר מאורגנים באתר (להלן: "רוכש"). רכישת הכרטיסים באתר מותנית בקיומם של מקומות פנויים לאירוע. לאחר מתן אישור לרכישת הכרטיסים יתבצע חיוב ויישלח אישור רכישה לכתובת דואר האלקטרוני אשר הוזנה על ידי המשתמש בעת הזמנת הכרטיסים (להלן: "אישור רכישה"). אישור רכישה יאשר את פרטי הרכישה על ידי הרוכש. אנא וודא כי הוזנה כתובת דוא"ל נכונה.

ייתכן כי רכישת הכרטיסים תותנה באישור המארגן. במקרה זה, בעת הזמנת כרטיסים לאירוע שולח הרוכש בקשת רכישה אל מארגן האירוע לרכישת אותם הכרטיסים. ככל ונשלחה בקשה לרכישת כרטיסים, יקבל המשתמש אישור לכתובת דואר האלקטרוני אשר הוזנה על ידי המשתמש בעת הזמנת הכרטיסים, המאשר את בקשת רכישת הכרטיסים ואת פרטי ההזמנה (להלן: "אישור הזמנה"). אישור זה אינו מהווה אישור לרכישת הכרטיסים.

יובהר, כי להנהלת האתר שמורה הזכות שלא לאשר את רכישת הכרטיסים על ידי הרוכש, בכל מקרה בו לא ניתן אישור לביצוע התשלום בגין הכרטיסים באמצעי התשלום אשר סופקו על ידי הרוכש, אם לא נותרו מקומות פנויים לאירוע או שרוכש הכרטיסים אינו עומד בתנאי השימוש, דוגמת פרטי הרישום או כללי השימוש באתר. כמו כן, שומרת הנהלת האתר את הזכות שלא לאשר רכישת כרטיסים בשל סירובו של מארגן האירוע לאשר את מכירת הכרטיסים על פי שיקול דעתו הבלעדי. הנהלת האתר לא תהיה אחראית כלפי משתמש או כל צד שלישי אחר בגין אי מתן אישור הזמנת כרטיסים על ידי מארגן האירוע, מכל סיבה שהיא.


הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשלוח לרוכשים באתר דואר אלקטרוני המכיל מידע אודות אירועים שונים וקישורים לרכישת כרטיסים. אם אינך מעוניין לקבל דואר אלקטרוני כאמור לעיל, באפשרותך לבקש שלא לקבלו באמצעות פניה ל-Acc@ramltd.com .


כניסה לאירועים

כניסה לאירוע שהכרטיס אליו נרכש באמצעות האתר תתאפשר באמצעות הצגת תעודה מזהה של האדם אשר על שמו נרכש הכרטיס. אישור הרכישה יהווה אסמכתא לרכישת הכרטיס על ידי הרוכש. אלא אם קבע מארגן האירוע אחרת, אין חובה להציג עותק מודפס של אישור הרכישה בעת הכניסה לאירוע ודי בהצגת תעודה מזהה.


מחירים

מחירי הכרטיסים לאירוע נקבעים על ידי מארגן האירוע הרלוונטי. מחירי הכרטיסים המוצגים באתר נקובים בשקלים חדשים וכוללים מע"מ בהתאם לשיעורו כדין במועד רכישת הכרטיסים. מחירי הכרטיסים אינם כוללים את עמלת הרכישה הנגבית על ידי האתר וזו מפורטת בדף האירוע לצד מחיר הכרטיס, אלא אם בחר מארגן האירוע לכלול את העמלה במחיר המוצג.

מחיר הכרטיס בעת הזמנת כרטיס לאירוע יהיה המחיר בשקלים חדשים המוצג באתר בעת אישור רכישת הכרטיסים על ידי הרוכש, למעט במקרה של טעות סופר.


תשלומים

בעת ביצוע הזמנת כרטיסים, המשתמש יספק את פרטי אמצעי התשלום, בעלי אמצעי התשלום ואת אמצעי הקשר עם בעלי אמצעי התשלום כפי שיתבקש ממנו בעת הזמנת הכרטיסים (להלן: "פרטי התשלום").

התשלום יוכל להתבצע באמצעות כרטיסי אשראי מסוג ויזה, ישראכרט, מאסטרכרד ואמריקן אקספרס, וכן באמצעות אמצעי תשלום אחרים אשר יפורסמו באתר מעת לעת. התשלום בגין רכישת הכרטיסים ייגבה רק לאחר קבלת אישור רכישה כמתואר בפרק הזמנת הכרטיסים לעיל. מתן פרטי התשלום על ידי הרוכש פירושה כי הרוכש הוא בעל אמצעי התשלום או כי ניתן לרוכש אישור על ידי בעלי אמצעי התשלום לעשות בו שימוש לצורך רכישת הכרטיסים. תשלום על ידי כל רוכש כפוף לבדיקה של פרטי אמצעי התשלום ואישור של הזמנת הכרטיסים על ידי חברות האשראי, הבנק או גורם דומה רלוונטי.

יובהר כי רכישת הכרטיסים כפופה לאישור ההזמנה ופרטי אמצעי התשלום על ידי חברת האשראי או, אם מדובר באמצעי תשלום אחר, על ידי גורם דומה רלוונטי. היה ולא ניתן אישור כאמור לביצוע רכישת הכרטיסים, יקבל המשתמש הודעה על אי קבלת האישור לכתובת הדואר האלקטרוני אותה מסר בעת הזמנת הכרטיסים, והזמנת הכרטיסים תבוטל.

יצירת אירוע באתר ו/או מכירת כרטיסים לאירוע באמצעות האתר או הזמנת כרטיסים באתר מעידה על הסכמת המשתמש כי הנהלת האתר תחייב או תזכה את אמצעי התשלום אשר סופקו על ידי המשתמש בהתאם לפרטי ההזמנה, וכן תבצע בדיקות של פרטי התשלום, או תעביר מידע או תשיג מידע אודות המשתמש או על צדדים שלישיים כפי שיידרש מעת לעת ולצורך הזמנת הכרטיסים או מילוי תנאי השימוש, לרבות מספר כרטיס אשראי, זיהוי בעלי אמצעי התשלום ותוקף אמצעי התשלום.

על מנת להבטיח כי מכירת ורכישת כרטיסים באתר תהיה בטוחה ומאובטחת, הנהלת האתר עושה שימוש בטכנולוגיית SSL, המאפשרת העברה בטוחה של מידע ברשת האינטרנט.

בנוסף, הנהלת האתר תנקוט באמצעים סבירים, ככל אשר ביכולתה לעשות כן, על מנת לשמור את פרטי התשלום בבטחה, אך הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות בשל נזק או אובדן אשר ייגרמו למשתמש בשל גישה לא מאושרת לפרטי התשלום אשר סיפק משתמש באתר בהיעדר רשלנות מצד הנהלת האתר. הנהלת האתר תעשה שימוש בפרטי התשלום אשר סופקו לה למטרות לשמן הן סופקו לה בלבד. למידע נוסף אנא ראה את מדיניות הפרטיות לגבי שימוש במידע כאמור.


מדיניות ביטולים והחזרים

ביטול עסקת רכישת כרטיסי כניסה שנעשתה באמצעות האתר ניתן לעשות תוך 14 (ארבעה עשר) יום מיום ביצוע העסקה ולא יאוחר מ- 7 (שבעה) ימי עסקים שקודם לאירוע, ובכפוף לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) התשע"א 2010 בדבר ביטול עסקה (להלן: "התקנות") כפי שיהיו ידועות ביום ביצוע העסקה. במועד ביטול העסקה ע"י הרוכש יזוכה כרטיס האשראי שבו בוצעה עסקת הרכישה בסך דמי הרכישה ובהפחתת סך השווה ל % 5 מערך העסקה.או לפי הקבוע בתקנות, הנמוך מבינהם. בקשה לשינוי תאריך / שינוי מיקום ישיבה / עמידה ו/או מופע ע"י הרוכש, תחשב כבקשה לביטול ההזמנה המקורית ופתיחת הזמנה חדשה.

במידה ומסיבות כאלה ואחרות בוטל המופע, יהא הרוכש זכאי להחזר מלא של התשלום אותו שילם ל”הנהלת האתר”, הרוכש  יזוכה בחשבונו באמצעות חברת כרטיסי האשראי באמצעותה בוצעה העסקה בלבד במלוא סך העסקה. 

במידה והמופע נדחה למועד חדש, או שונה מבנה האתר בקשר עם המופע, כי אז יהא הכרטיס תקף למועד החדש  ו/או למבנה החדש של האתר, לפי העניין ורוכש כרטיס כניסה באמצעות האתר יהא רשאי לעשות בו שימוש, או לבטל את הרכישה תוך 7 ימים מהיום בו הודע על השינוי כאמור, או עד ליום המופע, לפי המוקדם ולקבל מ”הנהלת האתר” החזר מלא. במקרה של שינוי מבנה האתר מסיבות הפקתיות”הנהלת האתר” אינה ולא תהייה אחראית לשינוי במקום הישיבה / עמידה של הרוכש למעט התחייבותה להשבה כמפורט לעיל.

אחריות ושיפוי

כפי שצוין לעיל, האתר משמש כפלטפורמה לארגון האירוע ולמכירת הכרטיסים והנהלת האתר אינה מארגנת את האירועים המפורסמים באתר. אין להנהלת האתר כל אחריות בקשר עם האירועים המאורגנים באתר, לרבות טיב האירועים, איכותם, התאמתם לתיאור באתר או לצרכי המשתמש אשר רוכש אליו כרטיסים וכן לכל שינוי אשר נעשה בפרטי האירועים. כל מידע או מצג המפורסם באתר לגבי האירועים, לרבות פרטי האירוע, טיבו, מהותו וחוקיותו נמסר או הועלה לאתר על ידי מארגני האירוע ונמצא באחריותם הבלעדית והמלאה.

נפלה טעות סופר בפרטי איזה מהאירועים המפורסמים באתר, לא תחייב אותה טעות סופר את מארגן האירוע או את הנהלת האתר.

הנהלת האתר לא תהיה אחראית ולא תישא בכל נזק, לרבות נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד אשר ייגרם למשתמש או לצד שלישי כתוצאה מהשימוש באתר או בשירותים שבאתר, לרבות בקשר עם מכירת או רכישת כרטיסים באתר או בקשר עם תוכן או מידע אשר הועלו לאתר. יובהר כי אחריותה של הנהלת האתר בכל מקרה תוגבל למחיר הכרטיס בקשר לדרישה או תביעה של משתמש רוכש או לסכום עמלות הרכישה אשר נגבו בפועל לגבי אירוע כלשהו, לגבי תביעה או דרישה של מארגן אותו אירוע.

יובהר כי התוכן או המידע המועלים לאתר או פרסומות המצויות באתר, אינן בהכרח משקפות את דעתה או עמדתה של הנהלת האתר. כמו כן, אין להנהלת האתר כל אחריות על התוכן או המידע המועלה לאתר, אמינותו או מידת דיוקו לרבות בקשר עם פרסומות המועלות לאתר.

הורדת מידע או תוכן המופיע באתר אל מחשב המשתמש נעשית על פי שיקול דעתו ובאחריותו הבלעדית של המשתמש. הנהלת האתר לא תשא בכל אחריות בגין נזק אשר ארע עקב הורדת מידע או תוכן כאמור מהאתר, לרבות בקשר עם נזק למחשב המשתמש.

אף כי הנהלת האתר עושה מאמצים לשפר ולייעל את האתר והשירותים הניתנים בו, האתר והשירותים ניתנים לשימוש כפי שהם (as-is) ולמשתמש לא תהיה כל טענה או תביעה כלפי הנהלת האתר בגין השירותים, מאפייניהם או מידת התאמתם לצרכי אותו משתמש. ייתכן כי לעיתים הגישה לאתר או לשירותי המכירה תהיה מוגבלת מסיבות שונות, לרבות עקב הפרעות תקשורת, תחזוקה של האתר אשר תידרש מעת לעת או תיקונים באתר. הנהלת האתר לא תהיה אחראית בגין נזקים ישירים או עקיפים אשר ייגרמו כתוצאה מכך שמסיבה כלשהי האתר או השירותים לא יהיו זמינים בעת מסוימת או לתקופה כלשהי, לרבות בגין נפילת האתר (downtime). כמו כן, הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות בכל מקרה בו לא מתאפשרים למשתמש גישה או שימוש בשירותים שבאתר, כולם או חלקם.

הנהלת האתר לא תישא באחריות בגין כל מעשה בלתי חוקי אשר יעשה על ידי מי מהמשתמשים דרך האתר, בתוכן המועלה לאתר או באמצעות השירותים שבאתר.

המשתמש ישפה את הנהלת האתר או מי מטעמה בגין כל נזק, עלויות, הוצאות או הפסדים (לרבות הוצאות משפטיות סבירות) אשר נגרמו להנהלת האתר בקשר עם השימוש של המשתמש באתר ו/או בשירותים או עקב הפרת תנאי השימוש על ידי המשתמש.


פרטיות

מדיניות הפרטיות של האתר מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש. כמו תנאי השימוש, גם מדיניות הפרטיות יכולה להשתנות בהתאם להחלטת האתר. על כן , הנהלת האתר ממליצה למשתמש לעיין במדיניות הפרטיות מפעם לפעם. באמצעות השימוש באתר ובשירותים, המשתמש מביע את הסכמתו לתנאי מדיניות הפרטיות.


קניין רוחני

הנהלת האתר הינה הבעלים או בעלת רישיון שימוש בכל זכויות יוצרים, זכויות בסימני המסחר, זכויות בעיצובים, וכן בכל זכויות קניין הרוחני אחר, בין אם רשומות ובין אם אינן רשומות, הגלומות באתר, בשירותים או בתוכן האתר, לרבות דימויים גרפיים, תצלומים, דמויות, מוזיקה, קולות, צלילים או טקסט באתר ("התוכן"). זכויות קניין רוחני כאמור בתוכן, בשירותים ובאתר מוגנות על ידי הוראות הדין הרלוונטי. אין בשימוש אשר נעשה באתר, בשירותים או בתוכן כדי להקנות למשתמש איזה מזכויות הקניין הרוחני כאמור, באתר, בשירותים ובתוכן.

המשתמש נותן להנהלת האתר רישיון שימוש בינלאומי ובלתי חוזר להשתמש בכל זכויות הקניין הרוחני שלו בתוכן אותו הוא מעלה לאתר, ובכלל זה את הזכות לפרסם, להפיץ, לתרגם, לשכפל את התוכן אשר אותו העלה לאתר בכל אמצעי ולהקנות לאחרים רישיון משנה לאותן הזכויות. יובהר, כי על ידי העלאת תכנים לאתר מאשר המשתמש כי הוא בעל הזכויות באותם תכנים או בעל רישיון שימוש מבעלי הזכויות באותם תכנים, המתיר לו להעלות ולפרסם את התכנים באתר וכן לתת להנהלת האתר זכויות שימוש בהם כאמור.

אין להעתיק, לשכפל, להפיץ או להשתמש בכל דרך אחרת בתוכן המופיע באתר, אלא אם מדובר בתוכן אשר הועלה על ידי המשתמש עצמו. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, משתמש יכול להוריד קטעים מדפי האינטרנט שבאתר כאשר ניתן לו אישור לכך באתר או כאשר הוא נדרש לכך לצורך השימוש באתר וכן לעשות עותק אחד מהתוכן לצורך שימושו האישי.

המשתמש אינו יכול לשנות עותק קשיח או דיגיטאלי של התוכן באתר אשר הוא הדפיס או הוריד. כמו כן, המשתמש אינו יכול להשתמש בציורים, תמונות, סימונים גרפיים, קטעי וידאו או אודיו אשר הוריד המשתמש מהאתר בנפרד מהטקסט הנלווה אליהם באתר.


מידע ותוכן באתר

הנהלת האתר אינה אחראית לתוכן המועלה לאתר ואינה נותנת כל מצג או התחייבות ביחס למידע אשר מופיע באתר או נעשה נגיש באתר על ידי מי מהמשתמשים, לרבות לגבי מידת דיוקו, שלמותו ואמינותו של המידע וכן לגבי מידת התאמתו של המידע למטרה כלשהי. כמו כן, הנהלת האתר אינה אחראית למידת דיוקו, שלמותו או התאמתו של כל תוכן אחר המפורסם באתר. הנהלת האתר לא תישא בכל נזק או חבות כתוצאה מהסתמכותו של מי מהמשתמשים על תוכן האתר או המידע המופיע בו.

האתר מספק את הבסיס לארגון אירועים ולמכירת ורכישת כרטיסים על ידי המשתמשים. הנהלת האתר לא תהיה צד להתקשרות של משתמש אחד עם משתמש אחר דרך האתר ולא תהיה אחראית למילוי התחייבויות המשתמשים במסגרת ההתקשרות ביניהם דרך האתר. הנהלת האתר לא תהיה אחראית ולא תחוב כלפי מי מהמשתמשים בגין הפרה של התחייבות המשתמש כלפי משתמש אחר. הנהלת האתר לא תפשר, תגשר או תיטול כל אחריות לפתרון מחלוקת או קונפליקט בין המשתמשים באתר ובשירותים.


יחסי הצדדים

יובהר כי אין ולא מתקיימים בין הנהלת האתר לבין המשתמש, בין אם הוא מארגן אירוע דרך האתר ובין אם הוא רוכש כרטיסים דרך האתר, יחסי עובד-מעביד, יחסי סוכנות או יחסי שותפות כמשמעותם על פי כל דין, על כל המשתמע מיחסים אלה. המשתמש לא יציג את עצמו כנציג, סוכן או עובד של הנהלת האתר והנהלת האתר לא תהיה אחראית ולא תחוב בגין כל מעשה, מחדל או מצג אשר יעשה על ידי המשתמש בניגוד לאמור לעיל.

כמו כן, להנהלת האתר אין קשר למשתמשים אשר יוצרים אירועים ומוכרים כרטיסים דרך האתר ואין הנהלת האתר קשורה או ערבה להתחייבויותיהם הנוגעות לשימוש באתר ובשירותים.


קישורים לאתרים אחרים

ייתכן והמשתמש יימצא באתר קישורים ("הקישורים") לאתרים שונים ברשת האינטרנט, המופעלים או מתפרסמים שלא על ידי הנהלת האתר ("האתרים השונים"). הנהלת האתר תוכל שלא לפרסם קישורים, להסיר מהאתר קישורים שפורסמו בו או שלא להוסיף קישורים חדשים לאתר והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

הנהלת האתר אינה מתחייבת כי קישורים באתר יובילו לאתר אינטרנט פעיל והיא אינה אחראית לתוכן האתרים השונים או למהימנותם, אמינותם, מידת דייקנותם או חוקיות אותם אתרים. כמו כן, הנהלת האתר איננה מאשרת ואיננה אחראית, באופן ישיר או עקיף, למדיניות הפרטיות של האתרים השונים, או לתוכנם, לרבות לגבי פרסומים, מוצרים, שירותים או חומרים אחרים אשר נגישים או מוצעים למשתמשים באתרים השונים.

הנהלת האתר לא תשא בכל נזק, הוצאה או אובדן שנגרמו, או נגרמו לכאורה, בקשר עם השימוש באתרים השונים, בשל הסתמכות על האתרים השונים או על תוכנם או בקשר עם מוצרים או שירותים אשר הוצעו על ידי האתרים השונים או על ידי גורמים הקשורים אליהם.


הסכמה כוללת

תנאי השימוש ממצים את היחסים המשפטיים וההסכמות בין המשתמש לבין הנהלת האתר ביחס לשימוש באתר ובשירותים, והם גוברים על כל מצג, הבנה או הסכם קודמים, אשר ניתנו או התקיימו, אם בכלל, בין המשתמש לבין הנהלת האתר.


שמירת תוקף

במידה וסעיף מתנאי השימוש ימצא לא תקף, בלתי אכיף או בלתי חוקי מאיזו סיבה שלא תהיה, תוקפם או אכיפתם של יתר הסעיפים לא תפגע.


ויתור

במידה והנהלת האתר לא השתמשה או השתהתה מלהשתמש בזכות מהזכויות המוקנות לה על פי הסכם זה, במקרה מסוים או בסדרת מקרים, לא יראו בכך ויתור על זכות מזכויותיה. אף זכות של הנהלת האתר אינה ניתנת לוויתור אלא בכתב, בהודעה חתומה על ידה. סטייה מתנאי הסכם זה על ידי הנהלת האתר במקרה מסוים או בסדרת מקרים, לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה לכל מקרה אחר בעתיד.


סמכות שיפוט

מוסכם, כי סמכות השיפוט הבלעדית והייחודית בכל הקשור להסכם זה, ביצועו, פירושו, עניין הקשור ו/או נובע ממנו, מוקנית לבית המשפט המוסמך בתל אביב ולו בלבד.


יצירת קשר

בכל שאלה שיש למשתמש בנוגע לתנאי השימוש או לשירותים באתר, ניתן ליצור עם הנהלת האתר קשר בעמוד זה.