הסכם שירותי מכירה – אתר Kahn.live


הסכם שירותי מכירה זה (להלן: "הסכם שירותי המכירה") נערך בינך, משתמש היוצר אירוע באתר ומבקש למכור כרטיסים לאירוע שנוצר על ידו דרך האתר ("המארגן") חברת ר.א.מ פתרונות משולבים בע"מ, ח.פ 513358473, מרח' רופין 12, ראשון לציון ("הנהלת האתר").

הסכם שירותי המכירה מסדיר את היחסים בין המארגן להנהלת האתר וקובעים את תנאי השימוש החלים על המארגן בקשר עם שירותי המכירה אשר יינתנו למארגן באמצעות האתר, כפי שהם יפורטו ויוגדרו להלן (להלן: "שירותי המכירה").

השימוש בשירותי המכירה על ידי המארגן כפוף להסכם שירותי המכירה. הינך מתבקש לקרוא את הסכם שירותי המכירה בשימת לב ובטרם תעשה כל שימוש בשירותי המכירה.

על ידי הקשה על כפתור ה-"המשך" מטה, הינך מאשר כי קראת את הסכם שירותי המכירה, כי הינך מסכים לתנאי הסכם שירותי המכירה וכי אתה מבין שלהסכם שירותי המכירה יש תוקף משפטי מחייב ככל הסכם חתום. הסכם שירותי המכירה ייכנס לתוקף מיד עם הקשתך על כפתור ה-"המשך". אם אינך מסכים להסכם שירותי המכירה, הינך מתבקש שלא לעשות שימוש באתר.

תנאי השימוש המופיעים באתר מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם שירותי המכירה. יובהר, כי על הרישום ועל השימוש באתר ובשירותי המכירה יחולו אותם התנאים המפורטים בתנאי השימוש. בכל מקום בו יש סתירה בין הוראות תנאי השימוש להוראות הסכם שירותי המכירה, יחולו הוראות הסכם זה.

הנהלת האתר שומרת על זכותה לשנות את הסכם שירותי המכירה בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. המשך השימוש באתר לאחר שינויו של הסכם שירותי המכירה ייראה כהסכמה מדעת שלך לשינוי האמור; בהתאם לכך, מומלץ לעיין בהסכם זה בכל פעם בו הינך מעוניין ליצור אירוע דרך האתר.

שירותי המכירה

בתמורה לעמלת המכירה המתוארת מטה, הנהלת האתר תספק למארגן את שירותי המכירה, אשר ייכללו את השירותים הבאים: (1) תאפשר למארגן ליצור עמוד רכישה מאובטח דרך האתר (2) תציג באתר את האירועים אשר ייצור המארגן דרך האתר (3) תאפשר למארגן שירותי הודעות בקשר עם האירועים המאורגנים באתר (4) תקבל ותעביר למארגן את התשלום בגין מכירת כרטיסים לאירוע אותו יוצר המארגן באתר (ככל שהנהלת האתר היא שאחראית לביצוע סליקת התשלומים עבור מכירת כרטיסים לאירוע) (5) תתמוך בקישורים דרך אתרים אחרים לעמוד הרכישה המאובטח של המארגן באתר (6) תיתן תמיכה מקוונת וטלפונית למארגן בקשר עם שירותי המכירה והשימוש באתר (7) תיתן תמיכה מקוונת וטלפונית למשתמשים לצורך רכישת כרטיסים לאירוע של המארגן דרך האתר.

האתר והשירותים הניתנים בו, לרבות שירותי המכירה, עומדים לשימוש המארגן כפי שהם (as-is) ולמארגן לא תהיה כל טענה או תביעה כלפי הנהלת האתר בגין השירותים, מאפייניהם או מידת התאמתם לצרכיו.

כללי השימוש בשירותי המכירה

השימוש בשירותי המכירה אפשרי אך ורק למי שכשיר לבצע פעולות משפטיות והינו מעל לגיל 18.

המארגן לא יעשה שימוש בלתי הולם או בלתי חוקי באתר ובשירותים, ובכלל זה המארגן לא יפרסם מידע אשר עלול להטעות משתמשים ביחס לאירוע המאורגן באתר, לרבות טיב האירוע, אופיו והתאמתו לצרכי המשתמשים.

באמצעות השימוש באתר, המארגן מצהיר כי: (1) הוא המפיק, המנהל, הנציג המורשה או הסוכן המורשה של האירוע; (2) הוא חופשי רשאי ומוסמך להתחייב כלפי הנהלת האתר והמשתמשים באתר בהתאם למפורט בהסכם שירותי המכירה ובעמוד הרכישה המאובטח באתר ולעשות שימוש בשירותי המכירה, ובכלל זה להציע, למכור ולכבד את הכרטיסים הנמכרים באתר ולא קיימת הוראת דין, חוזה או כל הגבלה אחרת על השימוש שלו בשירותי המכירה ועל התחייבויותיו הנלוות לשימוש באותם שירותים; (3) בידיו כל הזכויות ו/או ההיתרים והרישיונות הנחוצים לביצוע התחייבויותיו הנלוות לשימוש בשירותים. (4) ביכולתו למלא את התחייבויותיו לרוכשי הכרטיסים לאירוע וכן התחייבויותיו בקשר עם הסכם שירותי מכירה זה כלפי הנהלת האתר ו/או המשתמשים.

באמצעות השימוש באתר, המארגן מצהיר כי כל אירוע שמאורגן על ידו באמצעות האתר וכן כל מכירה של כרטיסים לאירועים באתר הינם חוקיים ואינם מפרים הוראות כל דין וכי השימוש אשר נעשה על ידו בשירותים ובאתר נעשה בסמכות ואינו מפר הוראות כל דין.

מחירי כרטיסים

מחירי הכרטיסים לאירוע ייקבעו על ידי המארגן. מחירי הכרטיסים אשר יציג המארגן באתר יהיו נקובים בשקלים חדשים ויכללו מע"מ בהתאם לשיעורו כדין במועד רכישת הכרטיסים. מחירי הכרטיסים אותם יקבע המארגן אינם כוללים את עמלת הרכישה הנגבית על ידי האתר וזו מפורטת בעמוד הרכישה המאובטח לצד מחיר הכרטיס, אלא אם בחר מארגן האירוע כי עמלת הרכישה תכלל במחיר הכרטיס. יובהר, כי אם בחר המארגן להציג את מחירי הכרטיסים ככוללים את עמלת הרכישה, בכל מקרה בו יידרש המארגן להשיב למשתמש את התשלום בגין הכרטיס מכל סיבה שהיא, הדבר לא יפגע בזכותה של הנהלת האתר לקבלת עמלת הרכישה בגין שירותי המכירה אשר ניתנו לו והיא לא תידרש להחזירה; מבלי לגרוע מן האמור לעיל, במידה שהנהלת האתר מחליטה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להשיב למשתמש את התשלום לרבות עמלת הרכישה, תהיה רשאית הנהלת האתר לדרוש מן המארגן כי זה ישלם לה את עמלת הרכישה שהוחזרה כאמור; לצורך זאת, תהיה רשאית הנהלת האתר, מבלי לגרוע מזכויותיה על פי כל דין, לקזז את העמלה האמורה מן הכספים המוחזקים בידיה עבור המארגן.

במידה שהמארגן הינו "עוסק" לפי חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981, אופן הצגת מחירי הכרטיסים על ידי המארגן הינה כפופה להוראות חוק זה והתקנות מכוחו ועל המארגן לקיים את הוראותיו.

עמלת רכישה

בתמורה לשירותי המכירה תגבה הנהלת האתר בעת רכישת הכרטיסים מרוכש הכרטיסים עמלת רכישה בסך כדלקמן: עבור כרטיסים במחיר של עד 100 ש"ח – 7% ממחיר הכרטיס. עבור כרטיסים שמחירם עולה על 100 ש"ח – 3% ממחיר הכרטיס + 4 ש"ח. סכום העמלה בשקלים שלמים ומעוגל כלפי מעלה. יודגש כי עמלה זו תיגבה על ידי הנהלת האתר (ותישאר בידיה) אף במקרה שבו המארגן בחר לעשות שימוש בחלק משירותי המכירה בלבד, והמארגן לא יישמע בטענה כי על הנהלת האתר להעביר לידיו מקצת או כל העמלה האמורה.

תשלומים – במקרה בו הנהלת האתר אחראית לביצוע סליקת התשלומים עבור מכירת כרטיסים לאירוע

הנהלת האתר תגבה מהמשתמשים את התשלום בעבור כרטיסים אשר יימכרו דרך האתר לאירוע של המארגן.

הנהלת האתר תפקיד את התשלום אשר ייגבה מהמשתמשים בחשבון על שם הנהלת האתר. הנהלת האתר תעביר אל המארגן את התשלום ממכירת הכרטיסים בניכוי העמלה המגיעה להנהלת האתר על פי הסכם זה לאחר קבלת התשלום מהרוכש בפועל ותוך שלושה ימי עסקים מיום קבלת דרישה להעברת הכספים מצד המארגן. כך, במקרה בו תשלום מבוצע על ידי רוכש באמצעות כרטיסי אשראי, על פי רוב יועבר התשלום בגין הכרטיס אל הנהלת האתר בפועל רק לאחר 30 יום מביצוע הרכישה ורק לאחר 30 יום ממועד ביצוע הרכישה תוכל הנהלת האתר להעביר את התשלום למארגן. יצוין, כי העברות כספים בגין כרטיסים שנרכשו באמצעות כרטיסי אשראי שהונפקו שלא בישראל יבוצע 60 יום מיום ביצוע הרכישה.

העברת ההכנסות תעשה באופן אשר יבחר המארגן לקבל באמצעותו את התשלום:

1. העברה בנקאית – בעלות של 10 ש"ח להעברה;

2. המחאה בדואר רשום – בעלות של 15 ש"ח להמחאה;

כל הוצאות או עמלות שייגבו בגין העברת ההכנסות ממכירת הכרטיסים למארגן, יהיו על חשבון המארגן וינוכו מההכנסות בגין מכירת הכרטיסים.

בכל מקרה בו הנהלת האתר תידרש לפצות את חברת כרטיסי האשראי בגין ביטול רכישה או הכחשת עסקה על ידי המשתמש, המארגן ישפה את הנהלת האתר בגין התשלום שהוחזר לחברת כרטיסי האשראי לרבות ההוצאות הנלוות. הנהלת האתר אינה מתחייבת לבצע את ההחזר בתיאום עם, או לאחר קבלת הסכמתו של, המארגן, ולמארגן לא תהיה כל טענה או דרישה עלפי הנהלת האתר בגין ביצוע ההחזר.

אם התשלום בגין העסקה שבוטלה או הוכחשה נתקבל בפועל על ידי הנהלת האתר אך טרם הועבר למארגן, יועבר הכסף לחברת כרטיסי האשראי ולמארגן לא תהיה כל טענה או דרישה כלפי הנהלת האתר בקשר לעניין זה; אין בכך בכדי לגרוע מזכותה של הנהלת האתר לדרוש מן המארגן את החזר עמלת הרכישה לקופתה.

לאחר סיום המכירה ותוך30 יום ממועד סיום האירוע, תפיק הנהלת האתר למארגן דו"ח המפרט את כלל הכנסותיו בגין מכירת הכרטיסים לרבות עמלות הרכישה (להלן: "דו"ח מסכם"). הנהלת האתר תמציא למארגן את הדו"ח המסכם וכן חשבונית מס/קבלה על סך עמלות הרכישה שנגבו על ידה בגין מכירת הכרטיסים. באחריות המארגן להזין את השם אשר יופיע על גבי חשבונית המס/קבלה ואת הכתובת למשלוח חשבונית המס/קבלה והדו"ח המסכם. יודגש, כי ככל וחלה על המארגן החובה להפיק לרוכשי הכרטיסים חשבונית מס/קבלה, עליו לכלול בחשבונית המס/קבלה גם את עמלת הרכישה.

תשלומים – במקרה בו המארגן אחראי לביצוע סליקת התשלומים עבור מכירת כרטיסים לאירוע

המארגן יגבה מן המשתמשים את התשלום בעבור עמלת הרכישה. המארגן יעביר להנהלת האתר את התשלום בגין העמלה המגיעה להנהלת האתר על פי הסכם זה לאחר קבלת התשלום מהרוכש בפועל ותוך שלושה ימי עסקים מיום קבלת דרישה להעברת הכספים מצד הנהלת האתר. כל הוצאות או עמלות שייגבו בגין העברת ההכנסות מן העמלה להנהלת האתר, יהיו על חשבון המארגן וינוכו מההכנסות בגין מכירת הכרטיסים.

בכל מקרה בו המארגן יידרש לפצות את חברת כרטיסי האשראי בגין ביטול רכישה או הכחשת עסקה על ידי המשתמש, למארגן לא תהיה כל טענה או דרישה מהנהלת האתר להחזר או שיפוי בגין עמלת הרכישה, והוא מתחייב להעביר לידי הנהלת האתר את עמלת הרכישה אף אם הפיצוי לחברת כרטיסי האשראי מבוצע בטרם שילם המארגן להנהלת האתר את עמלת הרכישה, כולה או מקצתה.

לאחר סיום המכירה ותוך30 יום ממועד סיום האירוע, יפיק המארגן להנהלת האתר דו"ח מסכם". יודגש, כי ככל שחלה על המארגן החובה להפיק לרוכשי הכרטיסים חשבונית מס/קבלה, עליו לכלול בחשבונית המס/קבלה גם את עמלת הרכישה.


מיסוי

המארגן אחראי לתשלום כל המיסים אשר חלים בקשר עם מכירת הכרטיסים וכן עליו חלות כל חובות הדיווח הנובעות ממכירת הכרטיסים.


ביטולים והחזרים

כל מארגן יקבע את מדיניות הביטולים לאירוע שלו בקשר עם ביטול הזמנה לכרטיס לאירוע או החזר. כמו כן, המארגן יפרסם את מדיניות הביטולים שלו בעמוד הרכישה המאובטח שבאתר, לרבות משך הזמן עד להשבת תשלום בגין ביטול הזמנה. המארגן יחזיר את התשלום בגין הכרטיסים שרכישתם בוטלה בהתאם למדיניות הביטולים לרוכשי הכרטיסים.

המארגן מצהיר כי הוא יודע כי אם הוא "עוסק" כמשמעות המונח בחוק הגנת הצרכן, עליו לקיים את הוראות חוק הגנת הצרכן בעת קביעת מדיניות הביטולים וההחזרים.  לפיכך,    ביטול עסקת רכישת כרטיסי כניסה שנעשתה באמצעות האתר ניתן לעשות תוך 14 (ארבעה עשר) יום מיום ביצוע העסקה ולא יאוחר מ- 7 (שבעה) ימי עסקים שקודם לאירוע, ובכפוף לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) התשע"א 2010 בדבר ביטול עסקה (להלן: "התקנות") כפי שיהיו ידועות ביום ביצוע העסקה. במועד ביטול העסקה ע"י הרוכש יזוכה כרטיס האשראי שבו בוצעה עסקת הרכישה בסך דמי הרכישה ובהפחתת סך השווה ל % 5 מערך העסקה.או לפי הקבוע בתקנות, הנמוך מבינהם. בקשה לשינוי תאריך / שינוי מיקום ישיבה / עמידה ו/או מופע ע"י הרוכש, תחשב כבקשה לביטול ההזמנה המקורית ופתיחת הזמנה חדשה.

ביטול אירוע

מארגן יהיה רשאי לבטל אירוע שאורגן דרך האתר במידה שקיימת בחשבונו באתר (במאזן הכספים הזמינים למשיכה) יתרת כספים מספקת לצורך ביצוע החזר כספי לרוכשים (לרבות עמלות הכרוכות בביצוע ההחזר הכספי כאמור); ככל שאין יתרה מספקת כאמור, על מארגן האירוע להעביר לידי הנהלת האתר, בתוך 24 שעות, את מלוא הסכום הדרוש לצורך ביצוע החזר כספי לרוכשים. מיד עם מתן הוראה אודות ביטול אירוע לא תתאפשר מכירה נוספת של כרטיסים לאירוע המבוטל. יודגש כי אין בביטול האירוע בכדי לפגוע בזכותה של הנהלת האתר לקבל את עמלת הרכישה, והמארגן הוא שיישא בעלויות הכרוכות בהשבת עמלת הרכישה לרוכשים, ככל שזו תוחזר להם.

המארגן יחזיר את התשלום בגין הכרטיסים שנרכשו לרוכשי הכרטיסים. המארגן יהיה אחראי כלפי רוכשי הכרטיסים בגין כל נזק, הפסד או הוצאה אשר ייגרמו, ככל שייגרמו, בגין ביטול האירוע. המארגן ישפה את הנהלת האתר בגין כל נזק, הפסד או הוצאה אשר ייגרמו להנהלת האתר בגין כל תביעה, טענה או דרישה בקשר עם ביטול האירוע.

מידע מפורסם אודות האירועים

המארגן יהיה חייב להזין לאתר, בעת יצירת עמוד הרכישה המאובטח, את שמו, מס' הזהות שלו ואת כתובתו, ואם הוא אינו מנהל האירוע אז את פרטי מנהלי האירוע, אמצעי קשר עם מארגני האירוע, את פרטי האירוע: מהות האירוע, מקום ומועד, מס' הכרטיסים אשר ניתן לרכישה על ידי האתר, מחיר הכרטיס ותנאי התשלום האפשריים, ואת התנאים בהם יוכל רוכש לבטל את הכרטיס (מדיניות ביטולים) וכן פרטים בדבר האחראים לאירוע ועל גבולות אחריותם. המארגן יציין האם מדובר באירוע של מכירה חופשית או שרכישת הכרטיס מותנית באישור המארגן. כמו כן, במידה ומוטלות הגבלות על אירוע או השתתפות בו, יפרסם המארגן את ההגבלות כאמור בדף האירוע באתר, כגון הגבלות גיל, שיוך ארגוני וכדומה.

המארגן מתחייב כי המידע והתוכן אשר יפורסמו על ידו באתר לגבי אירוע, יהיו מדויקים, אמיתיים ואמינים. המארגן לא יפרסם מידע אשר עלול להטעות משתמשים ביחס לאירוע המאורגן באתר, לרבות טיב האירוע, אופיו והתאמתו לצרכי המשתמשים. כמו כן, המארגן הינו האחראי הבלעדי להתאמה שבין האירוע לפרטים הנמסרים אודות האירוע באתר. הנהלת האתר יכולה להסיר על פי שיקול דעתה הבלעדי אירוע אשר המידע אשר פורסם לגביו היה לא מדויק או שגוי, ולבצע החזר כספי לרוכשי כרטיסים לאירוע כאמור על חשבון המארגן. המארגן מתחייב בזאת לשפות את הנהלת האתר בגין כל הוצאה, הפסד או נזק אשר ייגרמו לה בקשר עם כל טענה, תביעה או דרישה של משתמשים בגין אי התאמה בין הפרטים שנמסרו אודות האירוע לאירוע בפועל.

הגבלות על אירועים המפורסמים באתר

המארגן לא יפרסם אירועים באתר אשר הינם בלתי חוקיים או שהם מעודדים פעילות בלתי חוקית. במסגרת זו, המארגן לא יפרסם באתר אירועים שקריים, אירועי הימורים או אירועים אחרים אשר יש בהם משום הפרה של הוראות החוק.

המארגן אחראי כי האירועים המפורסמים על ידו באתר יעמדו בדרישות כל דין ובהגבלות המוטלות עליהם מכוח הוראות החוק, כגון הגבלת גיל. יובהר, כי ההגבלות אשר יוטלו על אירוע על ידי מארגן יהיו הגבלות חוקיות בלבד, ולא יהיה בהם משום גזענות או אפליה פסולה על בסיס דת, גזע, מין, מוצא וכיוצא באלה.

הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות שלא לאפשר יצירת אירועים או להסיר אירועים מהאתר אשר מפרים את האמור לעיל על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי לתת למארגן הודעה מראש. למארגן לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הנהלת האתר בשל פעולה כאמור. יובהר כי הנהלת האתר לא תטול אחריות על כל נזק אשר עלול להיגרם בקשר עם או כתוצאה מאירוע אשר נוצר ו/או קוים על ידי המארגן בניגוד לאמור לעיל.

מספר מקומות לאירוע

המארגן ישמור מספר מקומות פנויים באירוע עבור המשתמשים באתר בהתאם למספר המקומות אשר אותו הוא מפרסם כאפשרי לרכישה דרך האתר. הנהלת האתר לא תהיה אחראית בכל מקרה בו יימכרו לאירוע מספר כרטיסים גדול מכפי שהאירוע יועד לו, לרבות בשל הגבלת מקום במקום האירוע. המארגן מתחייב לשפות את הנהלת האתר בכל הוצאה, הפסד או נזק אשר ייגרמו לו כתוצאה ממכירה עודפת של כרטיסים כאמור, והנהלת האתר תהיה זכאית לנכות הוצאה, הפסד או נזק מההכנסות המגיעות למארגן ממכירת הכרטיסים.

שירותי ההודעות

כחלק משירותי המכירה, מאפשרת הנהלת האתר למארגן שירותי הודעות לצורך עדכון רוכשי הכרטיסים בדבר שינויים ועדכונים לגבי אירועים המאורגנים על ידי המארגן באמצעות האתר. ההודעות יישלחו לרשימות תפוצה אשר המארגן ייצור באתר על פי כתובות דואר אלקטרוני.

בכל הודעה אשר תשלח על ידי המארגן יופיעו באופן אוטומטי שם המארגן ודרכי יצירת קשר עימו. כמו כן, בכל הודעה יופיע קישור בו מקבל ההודעה יוכל להורות על חסימת קבלת הודעות ממארגן באמצעות שירותי ההודעה כאמור.

השימוש בשירותי ההודעות הינו חלק משירותי המכירה וכפוף להוראות הסכם שירותי מכירה זה. למען הסר ספק, מובהר כי המארגן יעשה שימוש בשירותי ההודעות אך ורק למטרות המפורטות בהסכם שירותי מכירה זה וכי הוא מתחייב שלא לעשות כל שימוש בלתי הולם או בלתי חוקי בשירותי ההודעות.

יובהר כי באמצעות השימוש בשירותי ההודעות המארגן מאשר כי הוא לשלוח הודעות לנמענים באמצעות שירותי ההודעות וכי בעת השימוש בשירותי ההודעות הוא יעמוד בתנאי הוראות הסכם שירותי מכירה זה וכן הוראות כל דין החלות על השימוש כאמור.


מידע ותוכן המועלה לאתר

המארגן לא יפרסם באתר מידע או תוכן אשר הם: (א) שקריים, מטעים או מסולפים; (ב) פורנוגרפיים או בעלי אופי מיני בוטה; (ג) מעודדים לגזענות או לאפליה פסולה; (ד) יש בהם משום הפרה של זכויות קניין רוחני, לרבות זכויות יוצרים, שמות מסחר וסימני מסחר; (ה) המידע או התוכן נוגעים לקטינים, מזהים אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם; (ו) הם בעלי אופי טורדני, גס, מעליב, עוין או מאיים; (ז) הם עלולים להטעות משתמשים העושים שימוש בשירותי הרכישה; (ח) הם פוגעים בפרטיותו של אדם, מזהים אדם מבלי שנתן הסכמתו לפרסום זהותו, פוגעים בשמו הטוב או שיש בהם משום לשון הרע; (ט) תוכן או מידע פרסומי או מסחרי (י) המידע או התוכן כוללים פרטים, כגון סיסמאות, המאפשרים גישה לתוכן שהמידע אליו חסומה באופן פתוח ברשת האינטרנט או שהם מאפשרים שימוש בשירותים, אתרי אינטרנט או קבצים דיגטליים בלא תשלום או הרשמה כנדרש; (י"א) כל תוכן אחר המנוגד לחוק, שפרסומו מנוגד לחוק או שהוא מעודד פעילות המנוגדת לחוק. כמו כן, המארגן לא יעלה לאתר תוכנה ו/או קוד מחשב ו/או וירוסים, סוסים טרויאנים time bombs, worms, spyware, adware, keystroke loggers וכן כל תוכנה או יישום מחשב אחר אשר עלול להשפיע על תפקוד האתר.

הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות שלא לאפשר העלאת תכנים או להסיר מידע או תוכן מהאתר אשר מפר את האמור לעיל על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי לתת למארגן הודעה מראש. למארגן לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הנהלת האתר בשל פעולה כאמור. יובהר כי הנהלת האתר לא תטול אחריות על כל נזק אשר עלול להיגרם העלאת מידע או תוכן על ידי המארגן בניגוד לאמור לעיל.

גישה לשירותים באתר

ייתכן כי לעיתים הגישה לאתר או לשירותי המכירה תהיה מוגבלת מסיבות שונות, לרבות עקב הפרעות תקשורת, תחזוקה של האתר אשר תידרש מעת לעת או תיקונים באתר. הנהלת האתר לא תהיה אחראית בגין נזקים ישירים או עקיפים, לרבות אובדן הכנסות או רווחים, אשר ייגרמו כתוצאה מכך שמסיבה כלשהי האתר או השירותים לא יהיו זמינים בעת מסוימת או לתקופה כלשהי, לרבות בגין נפילת האתר (downtime). כמו כן, הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות כלפי המארגן בכל מקרה בו לא מתאפשרים למארגן או למשתמשים גישה או שימוש בשירותים או לדף האירוע שבאתר, כולם או חלקם.

אחריות ושיפוי

האתר הינו כלי בידי המארגן ליצירת עמוד רכישה מאובטח ולמכירת כרטיסים. האירועים הנוצרים באתר, וכן תוכן או מידע המועלה לאתר הינם באחריותו הבלעדית והמלאה של המארגן אשר יצר אותם או העלה אותם לאתר. יובהר כי אחריותו זו של המארגן הינה לרבות כל מידע או מצג המפורסם באתר לגבי אירוע, לרבות פרטי האירוע, טיבו, מהותו וחוקיותו.

הנהלת האתר לא תשא בכל אחריות לגבי כל טענה, תביעה או דרישה בקשר עם האירועים ו/או התוכן ו/או המידע אשר מעלה המארגן לאתר. כמו כן, הנהלת האתר לא תישא באחריות בגין כל מעשה בלתי חוקי אשר יעשה על ידי מארגן דרך האתר, בתוכן המועלה לאתר או באמצעות השירותים שבאתר, לרבות שירותי המכירה.

הנהלת האתר לא תהיה אחראית ולא תישא בכל נזק, לרבות נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד אשר ייגרם למארגן או לצד שלישי כתוצאה מהשימוש באתר או בשירותים שבאתר, לרבות בקשר עם מכירת או רכישת כרטיסים באתר.

המארגן ישפה את הנהלת האתר או מי מטעמה בגין כל נזק, חבויות, עלויות, הוצאות או הפסדים (לרבות הוצאות משפטיות סבירות) אשר ייגרמו לה בקשר עם כל מעשה או מחדל של המארגן בקשר עם כל הפרה של הסכם שירותי המכירה ו/או תנאי השימוש. כמו כן, ישפה המארגן את הנהלת האתר בגין כל נזק, הפסד או אובדן אשר ייגרם לה בקשר לשימוש של המארגן באתר או בשירותי המכירה, לרבות בקשר עם שירותי ההודעות או ביחס למידע או לתוכן המועלה לאתר על ידי המארגן.

פרטיות ואבטחת מידע

המארגן יידרש להירשם לאתר על מנת לעשות שימוש בשירותי המכירה. על הרישום יחולו הוראות תנאי השימוש. יובהר גם כאן, כי אין חובה על פי החוק למסירת הפרטים המבוקשים בעת הרישום לאתר על ידי המארגן. עם זאת, מארגן אשר יירשם ולא ימסור את הפרטים המבוקשים, כולם או חלקם, לא יוכל לעשות שימוש בשירותי המכירה שבאתר.

בעת הרישום יתבקש המארגן להזין כתובת דואר אלקטרוני וסיסמא שיזהו אותו בכל כניסה לשירות ("אמצעי זיהוי"). כמו כן, תוכל הנהלת האתר להוסיף לאמצעי הזיהוי דרכי זיהוי אחרות אשר המארגן יספק לצורך השימוש באתר, על פי שיקול דעתה הבלעדי של הנהלת האתר. על המארגן לשמור על אמצעי הזיהוי בסודיות ולא לגלות אותו לכל צד שלישי. המארגן יהיה אחראי לכל מעשה או מחדל אשר יעשה תוך שימוש באמצעי הזיהוי השייכים לו. בנוסף, על המארגן להודיע מיידית להנהלת האתר על כל שימוש בלתי חוקי בפרטיו. על מנת למנוע ככל שניתן שימוש בלתי חוקי בפרטי המארגן, יש לצאת מחשבון המשתמש בסיום השימוש באתר.

ניתן לראות באיזה אופן הנהלת האתר מגנה על המידע המגולה על ידי המארגן בעת השימוש באתר באמצעות עיון במדיניות הפרטיות של האתר. מדיניות הפרטיות מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש, כמו גם מהסכם שירותי המכירה. באמצעות השימוש באתר ובשירותים, המארגן מביע את הסכמתו לתנאי מדיניות הפרטיות.

קישור עמוק

המארגן לא יציג, יפרסם או יקשר מידע או תוכן מהאתר שאינם דף הבית של האתר, אלא אם אותה הצגה, פרסום או קישור יהיו לדף אינטרנט באתר במלואו וכפי שהוא (AS IS), באופן בו ניתן יהיה לצפות בדף המקושר או להשתמש בו בצורה זהה לחלוטין בה נעשית צפייה ושימוש בו דרך האתר. בכלל זה, אין לקשר מידע או תוכן מהאתר, במנותק מדפי האינטרנט שבהם הם מופיעים באתר. המארגן יהיה אחראי על כל קישור, הצגה או פרסום אשר נעשו על ידו כאמור. הנהלת האתר לא תשא בכל אחריות לנזק אשר ייגרם כתוצאה מקישור, הצגה או פרסום של מידע או תוכן מהאתר כאמור והמארגן ישפה את הנהלת האתר בגין כל נזק אשר ייגרם לה בקשר לכך. הנהלת האתר תהיה רשאית להורות למארגן לבטל כל קישור כאמור לפי שיקול דעתה הבלעדית.

יחסי הצדדים

יובהר כי אין ולא מתקיימים בין הנהלת האתר לבין המארגן יחסי עובד-מעביד, יחסי סוכנות או יחסי שותפות כמשמעותם על פי כל דין, על כל המשתמע מיחסים אלה. המארגן לא יציג את עצמו כשותף, נציג, סוכן או עובד של הנהלת האתר והנהלת האתר לא תהיה אחראית ולא תחוב בגין כל מעשה, מחדל או מצג אשר יעשה על ידי המארגן בניגוד לאמור לעיל.

הסכמה כוללת

תנאי השימוש ממצים את היחסים המשפטיים וההסכמות בין המארגן לבין הנהלת האתר ביחס לשימוש באתר ובשירותים, והן גוברים על כל מצג, הבנה או הסכם קודמים, אשר ניתנו או התקיימו, אם בכלל, בין המארגן לבין הנהלת האתר.

שמירת תוקף

במידה וסעיף מתנאי השימוש ימצא לא תקף, בלתי אכיף או בלתי חוקי מסיבה כלשהי, תוקפם או אכיפתם של יתר הסעיפים לא תפגע.

ויתור

במידה והנהלת האתר לא השתמשה או השתהתה מלהשתמש בזכות מהזכויות המוקנות לה על פי הסכם זה, במקרה מסוים או בסדרת מקרים, לא יראו בכך ויתור על זכות מזכויותיה. אף זכות של הנהלת האתר אינה ניתנת לוויתור אלא בכתב, בהודעה חתומה על ידה. סטייה מתנאי הסכם זה על ידי הנהלת האתר במקרה מסוים או בסדרת מקרים, לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה לכל מקרה אחר בעתיד.

סמכות שיפוט

מוסכם, כי סמכות השיפוט בכל הקשור להסכם זה, ביצועו, פירושו, עניין הקשור ו/או נובע ממנו, מוקנית לבית המשפט המוסמך בראשון לציון ולו בלבד.

יצירת קשר

בכל שאלה שיש למארגן בנוגע לתנאי השימוש, להסכם שירותי המכירה או לשירותים באתר, ניתן ליצור עם הנהלת האתר קשר בטלפון 058-4579849 או בדוא"ל :Acc@ramltd.com.